Privacy Policy

Privacy Policy HelloHockey.be

Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van uw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: ‘HelloHockey’: Royal Belgian Ice Hockey Federation, met zetel te Boomgaardstraat 22/49, 2600 Berchem, België, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0818172630.

In deze privacy policy wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1.         HelloHockey leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende  “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2.         HelloHockey stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1.      Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

–      Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres

–      Categorie 2: bij het inschrijven op een evenement de persoonsgegevens van de ouders en van de kinderen

–      Categorie 3: via cookies: tracking van gebruik van de website;

 

2.2.      HelloHockey kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

  • door gebruik van cookies;
  • tijdens het ingeven van uw gegevens via de HelloHockey website;

 

2.3.      De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.      Algemene doeleinden:

HelloHockey zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

–       Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van HelloHockey om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

–       Categorie 2: het u toezenden van informatie en bevestigingen over het evenement waarop u zich ingeschreven heeft, met daarbij de mogelijkheid tot inschrijven tot de HelloHocky nieuwsbrief. Bij het vergaren van deze gegevens vragen we van de deelnemende kinderen ook leeftijd, geslacht, taal, t-shirtmaat, schoenmaat en ijshockey ervaring op om hen verder te kunnen begeleiden op de evenementen, steeds onder toezicht van de ouder.

–       Categorie 3: het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 

 

3.2.      Direct marketing / nieuwsbrieven:

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan HelloHockey uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink wordt op elke verstuurde email vanuit direct marketing oogpunt meegegeven.

HelloHockey zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden (inclusief de partners van HelloHockey), tenzij met uw voorafgaande toestemming en vermelding van ontvangst door de derde partij.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen HelloHockey en U. Voor evenementen ligt de duur op de verwerking van persoonsgegevens op 1 jaar. Indien u zich heeft ingeschreven op de nieuwsbrief, blijft de duur van gegevensverwerking van uw naam & e-mailadres geldig tot het moment u zelf afmeldt voor het ontvangen van de communicatie van HelloHockey.

Artikel 5 – Uw rechten

Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

5.1.      Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens. Hiervoor voorziet HelloHockey in een online tool waar u uw voorkeuren en gegevens steeds kan inzien.

5.2.      Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan HelloHockey. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. HelloHockey verbindt zich er toe iedere aanvraag binnen maximaal 72 uur te verwerken.

5.3.      Recht van verzet:

U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

5.4.      Recht van overdraagbaarheid:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.      Recht van intrekking van de toestemming:

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.      Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar info@hellohockey.be, per post naar Boomgaardstraat 22/49, 2600 Berchem. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie. Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina.

 

5.7.      Automatische beslissingen en profiling:

Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens bouwt HelloHockey een profiel op teneinde u diensten op maat te kunnen aanbieden. Deze diensten worden evenwel nooit volledig individueel aangeboden. Gegevens worden slechts aangevuld en opgevraagd wanneer hier noodzaak toe is en zijn voor de interne diensten bij HelloHockey enkel toegankelijk mits voldoende toegangsrechten.

5.8.      Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail:  commission@privacycommission.be.

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.      Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.      In geen geval kan HelloHockey aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3.      U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1.         Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2.         Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Links naar andere websites
8.1.         HelloHockey is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop HelloHockey door de beheerder of bezoekers (bvb website van ijshockeyclubs). De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van HelloHockey.

 

8.2.         Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Artikel 9 – Cookies

9.1.         Rond het gebruik van Cookies verwijzen wij naar de cookie statement van deze website.